Baza Instytucji i Firm
Czym jest Biff? Usuń swoje dane

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych osobowych jest ZN Direct Sp. z o.o., al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4G lok.4 , 05-077 Warszawa, NIP: 9522222833;

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zndirect.pl;

 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1f RODO w celach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest świadczenie usług marketingu,
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO w pozostałym zakresie, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz w zakresie i celu określonym w treści zgody – aż do cofnięcia tej zgody.

 

4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych) lub w wykonywaniu umów zawartych przez Administratora;

 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

9. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niewskazania danych będzie brak realizacji celów, dla jakiego są one zbierane.

 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej działającej pod adresem: adres strony (dalej określana jako Strona).

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony ZN Direct Sp. z o.o. , al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4G. lok 4., 05-077 Warszawa, NIP 952-222-28-33; (dalej określana jako Administrator).

 

Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej użytkownikiem (dalej określanym jako Użytkownik).

 

Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej określane jako RODO).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – informacje o celach i podstawach przetwarzania

 

Dane osobowe użytkowników są zbierane w przypadku:

 

a) korzystania z formularza kontaktowego (nazwisko, e-mail, telefon)

 

Dane osobowe przekazane w formularzu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści przesłanego formularza). Dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.

 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie wskazanie będzie skutkowało brakiem realizacji celów, dla jakich są one zbierane – np. brak odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym.

 

Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje takie jak np. adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie.

 

Ww. dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – celem poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – informacje o prawach Użytkownika

  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

 

Dla prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania).
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO.

 

Państwa dane nie będą przekazywane na obszar państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zasady bezpieczeństwa

 

Zabezpieczenie danych osobowych realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych uniemożliwiających ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu przez podmioty nieupoważnione.

 

W związku z realizacją polityki prywatności i dbałości o interesy Użytkowników strony, dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów. Nie udostępniamy i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.